Perhe-eläkeuudistuksen vaikutukset näkyneet selkeimmin lapseneläkkeessä

Perhe-eläke koostuu leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä. Uudistus toi muutoksia avoleskien oikeuksiin ja lapseneläkkeen ikärajaan.

Julkisten alojen työeläkelaitoksessa Kevassa on nähty kuluneen vuoden aikana kasvua lapseneläkehakemusten määrässä.

—Avoleskien hakemuksia ei ole vielä tullut paljon, mutta lapseneläkehakemukset ovat hieman työllistäneet, Kevan perhe-eläketiimin esihenkilö Mia Lukumies kertoo.

Lapseneläkkeellä tarkoitetaan eläkettä, jota maksetaan lapselle, jonka isä, äiti tai muu huoltaja on kuollut. Aikaisemmin sitä maksettiin 18-vuotiaaksi saakka, mutta uudistuksen jälkeen yläikäraja nousi 20 vuoteen.

Uudistuksessa lapselle voidaan myöntää myös lesken osuus perhe-eläkkeestä, jos leskeä ei ole.

Lukumiehen mukaan hakemuksien kanssa on ollut jonkin verran ongelmia liittyen epäselvyyksiin siitä, ketä korotus ikävuodessa koskee.

— Jos edunjättäjä on kuollut vuoden 2021 puolella ja lapsi on täysi-ikäinen, ei hänellä ole oikeutta lapseneläkkeeseen. Mutta jos edunjättäjä on kuollut tänä vuonna ja alle 20-vuotias lapsi hakee perhe-eläkettä, hänellä on siihen oikeus.

Täysi-ikäisiä lapsia on myös usein vaikea tavoittaa, sillä he eivät välttämättä vastaa puhelimeen tai lue kotiin lähetettyjä kirjeitä.

 

Avoleskiltä hakemuksia vain muutamia

Uudistuksen jälkeen avoleskenkin on mahdollista tietyin edellytyksin saada leskeneläkettä. Hänellä tulee esimerkiksi olla edunjättäjän kanssa yhteinen lapsi. Aikaisemmin avoleskellä ei ollut oikeutta perhe-eläkkeeseen.

Perhe-eläkehakemuksia on tänä vuonna tullut Ilmariseen hieman aikaisempaa enemmän. Ilmarisen eläkejohtaja Outi Pekkarisen mukaan syynä on kuolleisuuden kasvu Suomessa. Avoleskiltä hakemuksia on tähän mennessä tullut vain muutamia.

— Jonkin verran asiakkailla on ollut epätietoisuutta siitä, keille perhe-eläkettä uudistuksen jälkeen maksetaan ja millä ehdoin, Pekkarinen kertoo.

Jos edunjättäjä eli puoliso on kuollut ennen vuotta 2022, ei avoleskelle kuulu oikeutta perhe-eläkkeeseen. Lisäksi perhe-eläke muuttui määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneille. Pekkarisen mukaan tätä määräaikaisuutta on jonkin verran kritisoitu, sillä sen on katsottu heikentävän uusien leskien asemaa.

— Lesken perhe-eläkkeen suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi oma tuleva työeläke sekä se eläke, joka edunjättäjällä olisi ollut, hän sanoo.

Pekkarinen kertoo, että leskeneläkkeen määrä tarkistetaan siinä vaiheessa, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Monella työssäkäyvällä leskellä perhe-eläke pienenee tai menee jopa nollille. Perhe-eläkettä ei ole aikaisemminkaan siis maksettu kaikille leskille ikuisesti.

Myös nämä asiat perhe-eläkkeestä kannattaa tietää

  • Perhe-eläkkeen tarkoituksena on tuoda turvaa ja helpotusta vaikeaan tilanteeseen. Keskeisin syy perhe-eläkeuudistukseen oli perherakenteiden ja yhteiskunnan muuttuminen.
  • Avoleskellä tarkoitetaan avoliitossa asunutta henkilöä, jonka kumppani on menehtynyt.
  • Perhe-eläke uudistui 1.1.2022. Viimeksi perhe-eläkelakiin on tehty isoja muutoksia 1.7.1990.
  • Jos lapseneläkkeen maksajana on Kela ja nuori on opiskelija, saa hän perusmääräistä lapseneläkettä 21-vuotiaaksi saakka (koululaiseläke).
  • Edunjättäjä tarkoittaa kuollutta henkilöä, jonka kuoleman jälkeen hänen edunsaajilleen maksetaan perhe-eläkettä. Edunsaaja tarkoittaa henkilöä, joka on oikeutettu saamaan perhe-eläkettä.
  • Perhe-eläkeuudistus mahdollistaa nyt myös useamman edunsaajan leskeneläkkeelle. Tästä on kirjattu esimerkiksi Työntekijän eläkelaissa pykälässä 85 ja/tai Julkisten alojen eläkelaissa pykälässä 69.
  • Yrittäjien on hyvä muistaa, että kertynyt työeläke vaikuttaa maksettavaan perhe-eläkkeen määrään.