Suomalaisten usko tulevaisuuteen pysynyt vahvana kriisien keskellä

Tulevaisuusbarometrissa erityisesti nuoret suhtautuvat luottavaisesti tulevaisuuteen.

Suomalaisista yli 80 prosenttia on tulevaisuudesta kiinnostuneita, selviää perjantaina Sitran eli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston julkaisemasta Tulevaisuusbarometrista. Lisäksi kokemus vaikuttamismahdollisuuksista on pysynyt yhtä vahvana kuin aikaisempien vuosien barometreissa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on hieman laskenut suomalaisten toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen. Joka kolmas vastaaja kertoo sodan vaikuttaneen näkemyksiinsä tulevaisuuden suhteen erittäin paljon tai paljon.

Ennakoinnin asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkinen Sitrasta toivoo, että tulosten avulla saataisiin tuotua pidemmän aikavälin perspektiiviä vaalikeskusteluihin.

– Huomio siitä, että suomalaiset ovat tulevaisuususkoisia, ei näy keskustelussa yhtä selkeästi kuin erilaiset huolet ja murheet.

Nuorten toiveet eroavat muista ikäryhmistä

15–24 -vuotiaista nuorista noin 40 prosenttia uskoo parempaan tulevaisuuteen verrattuna nykyhetkeen. Vastaavasti 25–34 -vuotiaiden kohdalla tätä mieltä oli neljännes vastanneista.

Tulevaisuustoiveita ja äänestyspäätökseen vaikuttavia tekijöitä vertailtaessa nuorin ikäryhmä erottuu niin ikään vanhemmista. Nuorille tärkeimpänä nousee esiin ilmaston lämpenemisen pitäminen alle 1,5 asteessa, mutta kaikkien ikäryhmien tuloksissa tämä oli keskimääräisesti vasta kuudentena.

Näkemykset Suomen tulevaisuuden suhteen nykyhetkeen verrattuna vaihtelevat ikäryhmittäin. Kuva: Sitra

Vaikka nuorimmat eivät pysty vielä vaaleissa äänestämään, tulee nuorten ääni saada myös kuuluviin politiikassa, kommentoi ennakoinnin asiantuntija Sanna Rekola Sitrasta.

– Nuoret kokevat kehityskulut jo nyt omassa elämässään vahvasti muita ikäryhmiä enemmän, joten on myös tärkeää viestittää tätä poliittisille päättäjille. Yhtä tärkeää on poliitikkojen vastaavasti kuunnella nuoria.

Eduskuntavaalien alla julkaistu Tulevaisuusbarometri avaa näkemyksiä siitä, mitkä asiat ovat suomalaisille tärkeitä tulevaisuuden kannalta ja millaiseksi he kokevat vaikuttamismahdollisuutensa.

Mikä on Tulevaisuusbarometri?

  • Sitran teettämä Tulevaisuusbarometri on kyselytutkimus, jossa selvitetään 15–84- vuotiaiden mannersuomalaisten tulevaisuusnäkemyksiä.
  • Tulevaisuusbarometri on toteutettu Kantar TNS:n internetpaneelina.
  • Barometrissa kysyttiin mm. ihmisten suhtautumisesta tulevaisuuteen ja siihen vaikuttamiseen, sekä mitkä asiat ovat tärkeitä Suomessa tulevaisuudessa.
  • Tulevaisuusbarometri 2023 on kolmas lajissaan, aiemmat on julkaistu vuosina 2021 ja 2019.